tirorhythm 『tirorhythm ten voi.11 tou amari ichi』

2019.7.22  -  2019.7.28

Space 1-C
Exhibition Description Painting,Illustration